Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej Włodowicach im. Wł. Broniewskiego

                                            Podstawa prawna: art. 67a ustawy o systemie oświaty(Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Stołówka jest miejscem spożywania obiadów przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły.
 2.  Obiady wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach 10:35-12:45  zgodnie z ustalonym harmonogramem, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3.  W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp., obiad wydaje się o ustalonej wcześniej godzinie, po konsultacjach kierownika świetlicy z organizatorem wyjazdu/wyjścia.
 4.  Postanowienia Regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej (w tym wysokość opłat) umieszczone są na szkolnej tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 5.  Zapisy na obiady dokonuje się na początku roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi świetlicy.
 6.  Z obiadów można zrezygnować informując o tym kierownika świetlicy w miesiącu poprzedzającym rezygnację. Nie można zrezygnować z obiadów w trakcie trwania danego miesiąca.

 

UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1.Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a)      uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualne,

b)       uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inni sponsorowani,

c)       pracownicy zatrudnieni w szkole, wnoszący opłaty indywidualne.

2. Z obiadów można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OBIADY

 1.  Wysokość opłaty za obiady w stołówce określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2.  W sytuacjach wzrostu kosztu produktów lub stawki podatku VAT w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu o tym fakcie korzystających ze stołówki, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA OBIADY

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Kierownika Świetlicy Szkoły Podstawowej do 10-go każdego miesiąca, jednak na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
 2. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych np. trudną sytuacją finansową można uzyskać ewentualną pomoc, w tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z kierownikiem świetlicy.
 3. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 4. Stołówka nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie.
 5. Wpłaty u Kierownika Świetlicy Szkoły Podstawowej potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem kierownika świetlicy. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 6.  Kierownik Świetlicy Szkoły Podstawowej posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.
 7. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki.

 

 

ZWROTY ZA OBIADY:

 

 1. W przypadku nieobecności ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku, z wyłączeniem pierwszego dnia, w którym nieobecność została zgłoszona i nie mniej niż trzy dni.
 1. Zwrotowi podlegają również wyjazdy, wycieczki, zawody sportowe, itp. O nieobecności uczniów powiadamiają kierownika świetlicy organizatorzy imprezy. Najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem przed planowaną imprezą należy przedłożyć kierownikowi świetlicy imienną listę uczestników imprezy potwierdzoną przez organizatora.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie winni odwoływać obiady u kierownika świetlicy lub w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie.
 3. Powstała nadpłata za zgłoszone nieobecności odliczona jest w następnym miesiącu.
 4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, kierownik świetlicy może pobrać opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.
 5. W przypadku niezgłoszenia nieobecności na obiedzie, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.
 6. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu nie dokonuje się.

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wychowawcy świetlicy.
 3. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
 4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

 

 

 

 

Numer konta do wpłat za obiady: 03 8277 0002 0050 0000 8794 0108