Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

Świetlica szkolna

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     1.                        Cele i założenia świetlicy szkolnej.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej.

                    ·            Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.

                    ·            Organizowanie dożywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

                    ·            Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom                                      mającym trudności w nauce.

                    ·            Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzające do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno- moralnej                                     (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

                    ·            Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki,                                                uprawiania różnych dyscyplin sportowych, zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.

                    ·            Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania                                                        napotkanych trudności wychowawczych.

 

     2.                        Organizacja pracy w świetlicy szkolnej.

Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.

                    ·            Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych,

                    ·            Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole,

                    ·            Czas i godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb wychowanków,

                    ·            Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczego oraz dziennego rozkładu                                            zajęć.

 

     3.                        Wychowankowie świetlicy.

Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej we Włodowicach:

                    ·            Dojeżdżający do szkoły,

                    ·            Oczekujący na dowóz do domu po zajęciach szkolnych,

                    ·            Uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych, kół zainteresowań itp.,

                    ·            Inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy,

                    ·            Uczniowie w ramach zastępstw pod nieobecność nauczyciela.

Wychowanek świetlicy ma prawo do:

                    ·            Właściwie zorganizowanej opieki,

                    ·            Życzliwego traktowania,

                    ·            Swobodnego wyrażania myśli i przekonań,

                    ·            Poszanowania godności osobistej,

                    ·            Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Obowiązki uczestnika zajęć świetlicowych:

  1. Regularne uczęszczanie na zajęcia świetlicowe.
  2. Podczas zajęć należy zgłaszać wychowawcy swoje wyjście. Zwolnienie z zajęć uczeń uzyskuje po okazaniu prośby rodziców na piśmie.
  3. Podczas pobytu w świetlicy należy zachowywać się w sposób koleżeński.
  4. W świetlicy należy mówić szeptem.
  5. Do innych uczestników zajęć należy odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, w razie potrzeby służyć im pomocą.
  6. Należy prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem korzystać z urządzeń i sprzętu świetlicowego, chronić je przed zniszczeniem i pozostawiać w należytym porządku po wykorzystaniu. Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt.