Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

Zajęcia teatralne


ZAJĘCIA  TEATRALNE

 

 

 

nauczyciel-istruktor: mgr Iwona Szczygieł

 

       Zajęcia teatralne w naszej szkole prowadzone są od 2004r. przyjmując przez ten czas różne formy działania. Nauczyciel – instruktor jest każdorazowo twórcą programu zajęć, autorem scenariuszy i reżyserem przedstawień oraz przygotowuje uczestników zajęć do konkursów recytatorskich i teatralnych.

Prowadzącemu zajęcia przyświeca myśl potwierdzona przez wielu praktyków :

„ Często sama zabawa w teatr jest większym sukcesem,

niż występ przed publicznością ”

      

       Teatr jest specyficzną dziedziną sztuki, gdyż łączy w sobie różne dziedziny twórczości artystycznej: plastykę, muzykę, literaturę i taniec. W teatrze niezbędny jest aktor i widz. Teatr, jak każda ze sztuk, poprzez pełnienie różnorodnych funkcji jest zjawiskiem wieloaspektowym, stąd niejednakowym dla swoich odbiorców. Różnorodność ta jest podyktowana faktem oddziaływania poszczególnych form czy technik teatru, gdzie specyfika określonych środków wyrazu wywołuje inne skutki u odbiorców. Teatr jest wyjątkowym miejscem. Miejscem, gdzie króluje piękno i dobro. Miejscem, gdzie najważniejsze są uczucia, emocje i przeżycia, które można dzielić z innymi. Od najdawniejszych czasów teatr miał wzruszać, pobudzać do myślenia i bawić. Oprócz funkcji zabawowej spełniał m. in. funkcję oczyszczającą (katharsis) i funkcję leczniczą przede wszystkich z chorób i cierpień psychicznych. W funkcjach tych nie tylko chodziło o oczyszczenie przez łzy i śmiech, ale przede wszystkim o wykorzystanie przedstawienia teatralnego jako swoistego zabiegu terapeutycznego.

 

            Obecnie teatr w rozwoju dziecka pełni funkcje kształcące, wychowawcze i terapeutyczne. Uczy poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczy pamięć oraz daje satysfakcję z wykonanej pracy. Jest odpowiedni dla dzieci uzdolnionych, gdyż umożliwia rozwijanie ich predyspozycji, jak również dla tych, u których wykryto różne zaburzenia rozwojowe.

 

            Często podkreśla się, że zabawa w teatr jest czymś więcej, niż zwykłym odtwarzaniem wyuczonych uprzednio ról. Polega na poszukiwaniu dróg ukazania jakiegoś istotnego problemu z punktu widzenia przeżyć i doświadczeń jego uczestników.

 

CELE  ZAJĘĆ  TEATRALNYCH

rozwój poznawczy dziecka:

- rozwijają umysł poprzez ćwiczenie: pamięci, koncentracji i podzielności uwagi, orientacji w czasie i przestrzeni

- uczą kojarzenia, uzasadniania postępowania, wyciągania wniosków

- rozwijają wyobraźnię i fantazję

- doskonalą spostrzegawczość

- poszerzają wiedzę ogólną

- rozbudzają potrzebę zdobywania wiedzy o innym człowieku oraz konfrontowania tej wiedzy samym sobą

 

rozwój języka i mowy:

- dają sposobność do posługiwania się językiem literackim

- wzbogacają słownictwo

- poprawiają dykcję i wyraźne mówienie

- wzmacniają chęć werbalnego porozumiewania się z innymi 

 

rozwój emocjonalny dziecka:

- uczą odczytywania, nazywania emocji

- kształtują umiejętność okazywania własnych uczuć

- pomagają w rozumieniu uczuć własnych i drugiej osoby +

- uczą właściwie reagować na emocje innych

- dostarczają przeżyć emocjonalnych i estetycznych

- zmniejszają tendencje agresywne

- pomagają w przełamywaniu onieśmielenia przed obcymi osobami

- dają możliwość wyładowywania nagromadzonych napięć

- pomagają w pokonywaniu lęku przed nowymi bodźcami

- wprowadzają w różnorodny świat ról i nastrojów, często odmiennych od rzeczywistości, w której dziecko żyje na co dzień.

 

rozwój osobowościowy dziecka:

- prowadzą do ukształtowania własnej tożsamości

- pomagają w oddzieleniu siebie od otaczającej rzeczywistości

- uczą cierpliwości, wytrwałości, rzetelności

- wywołują odwagę (u dziecka cechującego się zahamowanie i kompleksami)

- dają szansę na odniesienie sukcesu przez dziecko mające trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach

- dają poczucie bycia kimś znaczącym dla innych

- podnoszą poczucie własnej wartości

- uczą akceptacji własnego ciała

 

rozwój fizyczny dziecka:

- pomagają w poznaniu własnego ciała i kontroli nad jego ruchem

- dają szansę ujawnienia własnych możliwości ruchowych

- doskonalą i harmonizują ruchy

- wyrabiają zwinność i precyzję ruchów

- pomagają w korygowaniu mikrodeficytów ruchu

- wpływają dyscyplinująco na dzieci i ukierunkowują ich aktywność na określony cel

- rozwijają sprawność manualną

 

rozwój społeczny dziecka:

- wyprowadzają z osamotnienia, dają możliwość nawiązywania więzów koleżeńskich i przyjacielskich między uczestnikami zajęć

- doskonalą umiejętność współpracy i działania w zespole

- kształtują umiejętność organizacji, potrzebę podporządkowania, a także odpowiedzialności za całość przedsięwzięcia

- uwrażliwiają na losy innych ludzi

- uczą odróżniać dobro od zła

- kształcą wrażliwość estetyczną

- uczą nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi

- pomagają w integracji ze środowiskiem

- wdrażają do korzystania z dorobku kultury: muzyki, tańca, teatru...

- rozwijają zainteresowania czytelnicze i teatralne

- zaspokajają potrzebę akceptacji i bycia zauważonym

- uczą kulturalnego zachowania się a teatrze.

 

            Członkowie zajęć teatralnych często odznaczają się podczas uroczystości szkolnych wyróżniająco i kreatywnie odgrywając swoje role, na lekcjach języka polskiego, podczas konkursów recytatorskich, przeglądów i konkursów teatralnych. Odnoszą też równie ważne indywidualne niewymierne sukcesy.