Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W RODZINIE - EFEKTY DLA RODZEŃSTWA

Konsekwencje niepełnosprawności dziecka dla jego rodzeństwa

 

 

 • Wczesna konfrontacja z przykrymi przeżyciami emocjonalnymi (lęk, smutek i żal)
 • Częste faworyzowanie niepełnosprawnego dziecka i zakaz rywalizacji
 • Narastające poczucie winy
 • Ograniczenie dostępności rodziców
 • Ograniczone szanse tworzenia relacji z rówieśnikami
 • Konieczność zamiany ról wg chronologii urodzeń (młodsze dziecko wchodzi w rolę starszego)
 • Nasilanie się poczucia zagrożenia
 • Stygmat niepełnosprawności - odmienność własnej rodziny od innych

 

 

Warunki pozytywnego rozwoju sprawnego rodzeństwa

 

 • Akceptacja niepełnosprawnego dziecka przez rodziców
 • Umiejętność tworzenia granic własnej indywidualności i życia według własnych priorytetów
 • Przyznanie sobie prawa d przeżywania i przejawiania negatywnych emocji
 • Nieodczuwanie wstydu i zażenowania w kontaktach niepełnosprawnego rodzeństwa z otoczeniem
 • Planowanie własnej przyszłości niezależnie od faktu posiadania niepełnosprawnego dziecka w rodzinie

 

 

Formy pomocy dla rodzeństwa

.

 • Otwarte rozmowy oraz dostosowane do wieku przekazy dotyczące niepełnosprawności, sposobów wsparcia, perspektyw życiowych
 • Kontaktowanie się i omawianie problemów z wychowawcami i nauczycielami sprawnych dzieci
 • Społeczno-ekonomiczne wsparcie dla rodzeństwa, zwłaszcza rodzeństwa pochodzącego z rodzin dysfunkcyjnych lub zaniedbanych społecznie:

-     w kontaktach z trudnymi, agresywnymi dziećmi niepełnosprawnymi

-     w sytuacjach konfliktowych w środowisku społecznym

 

 

Formy pomocy dla rodziny

 

 • Wnikliwa analiza problemów rodziny oraz współdecydowanie o postępowaniu i działaniach terapeutycznych
 • Działania doradcze i terapeutyczne powinny być starannie dostosowane do dynamiki relacji panujących w rodzinie oraz budowane na istniejącym potencjale
 • W planowaniu terapii dziecka niepełnosprawnego należy uwzględnić sytuację psychospołeczną i materialną oraz możliwe problemy rodzeństwa

 

.

Pozytywne aspekty posiadania niepełnosprawnego rodzeństwa

 

 • Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych wcześnie doświadcza dodatkowych obowiązków i nowych wyzwań
 • Funkcjonowanie w towarzystwie dziecka niepełnosprawnego może stymulować rozwój osobisty i kształtowanie charakteru
 • Pełnosprawne rodzeństwo osiąga z wiekiem stabilną osobowość, wysoką empatię, dojrzałość i postawę altruizmu
 • Rodzeństwo charakteryzuje w późniejszym okresie tolerancja, wrażliwość, zdolność radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi oraz zaangażowanie społeczne
 • Pokonanie „kryzysów życiowych” jest łatwiejsze dzięki wcześniejszemu treningowi zachowań przystosowawczych w rodzinie

 

 

Współpraca z rodzicami

 

 • Niwelowanie lęku
 • Przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu postępowania i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z koncentracją na budowanie niezależności, samodzielności i zwiększenie sprawności
 • Przekazanie wiedzy z zakresu rodzajów i dostępności pomocy instytucjonalnej (programy i zadania funduszy celowych), organizacyjnej, psychologicznej i informacyjnej
 • Rzetelna informacja dotycząca indywidualizacji usprawniania dziecka
 • Włączanie rodziców w organizację i przebieg zajęć rehabilitacyjnych, szkoleń, warsztatów, imprez, wycieczek
 • Modyfikowanie postaw rodziców wobec dzieci (niepełnosprawnych i pełnosprawnego rodzeństwa)

 

 

Cechy terapeuty społecznego

 

 • Empatia
 • Cierpliwość
 • Wyrozumiałość
 • Opanowanie swoich emocji
 • Komunikacja różnymi możliwymi kanałami
 • Akceptacja osoby z problemami
 • Życzliwość
 • Umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi jak i z rodziną takiej osoby

.

.

Formy pomocy osobom niepełnosprawnym

 

.

 • Ośrodki pomocy społecznej

◦     Specjalistyczne usługi opiekuńcze

◦     Pomoc finansowa

◦     PFRON

◦     Ośrodki wsparcia dziennego

◦     Środowiskowe domy samopomocy

◦     Warsztaty terapii zajęciowej

 

 • System oświaty

◦     Szkoły specjalne 

◦     Klasy integracyjne

◦     Świetlice środowiskowe

 

 • Otwarty rynek pracy

◦     Zakłady pracy chronionej

◦     Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej

 

 • Służba zdrowia

◦     Szpitale

◦     Ośrodki rehabilitacji

◦     Przychodnie