Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM WE WŁODOWICACH UL. KRAKOWSKA 131. Regulamin określa zasady korzystania z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH.

 

2. Administratorem KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach zwany dalej Administratorem.

 

3. KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH jest czynny od 8.00 do 22.00 z zastrzeżeniem, że:

a) w godzinach 8.00 do 16.00 w dni nauki szkolnej w pierwszej kolejności z kompleksu boisk sportowych korzystają uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy Włodowice w ramach lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych,

b) w godzinach i dniach wolnych od zajęć lekcyjnych z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH mogą korzystać:

- dzieci i młodzież na zajęcia zorganizowane przez Animatora sportu lub inną upoważnioną przez Administratora osobę,

- grupy zorganizowane,

- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

- instytucje, organizacje,

- osoby fizyczne,

- dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką dorosłych,

- kibice i widzowie mogą przebywać na terenie kompleksu boisk sportowych wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności,

c) dni i godziny korzystania z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH w miesiącu lipcu
 i sierpniu ustali Administrator.

 

4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu boisk sportowych u Animatora sportu lub innej upoważnionej przez Administratora osoby, która ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH.

 

5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 lit. „a” nadzoruje i prowadzi właściwy dla danej grupy nauczyciel wychowania fizycznego.

 

6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 lit. „b” koordynuje pełniący dyżur Animator sportu lub inna upoważniona przez Administratora osoba.

 

7. Osoby korzystające z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.

 

8. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.

 

9. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

 

10. Warunkiem korzystania z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH zgodnie z ich przeznaczeniem nie wolno:

a) używać butów z korkami lub kolcami metalowymi,

b) wprowadzać i używać sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk na przykład: rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,

c) korzystać z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH bez zgody Animatora sportu lub innej upoważnionej przez Administratora osoby,

d) przebywać i korzystać z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH poza godzinami otwarcia.

 

12. Osoby korzystające z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych w porozumieniu z Animatorem sportu lub inną upoważnioną przez Administratora osobą.

 

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, a więc opadów atmosferycznych, oblodzeń, zaśnieżenia, o korzystaniu z boisk decyduje Animator sportu lub inna upoważniona przez Administratora osoba.

 

14. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Animatora sportu lub innej upoważnionej przez Administratora osoby o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

 

15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 10 i 11 korzystania z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH podejmuje Animator sportu lub inna upoważniona przez Administratora osoba, która w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego,

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

- nakazać opuszczenie terenu boisk.

 

16. Każdy korzystający z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem porządkowym korzystania z obiektu i do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania.

 

17. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać bezpośrednio do Administratora lub do Animatora sportu lub innej upoważnionej przez Administratora osoby.