Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO WE WŁODOWICACH Z FILIĄ W ZDOWIE - NAUCZANIE STACJONARNE KLAS I - III OD 18 STYCZNIA 2021R.

 

ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji szpitalnej.

2. Ogranicza się do koniecznego minimum  przebywanie w szkole osób z zewnątrz  (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)     i w wyznaczonych obszarach.

3. Szkoła opracowała sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia poprzez kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

4. Szkoła jest zaopatrzona w: termometry bezdotykowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, mydło antybakteryjne, dozowniki, mop parowy do utrzymania  w czystości powierzchni trudnych do mycia wodą.

5. W szkole jest przygotowany pokój do izolacji ucznia/osoby dorosłej , u których zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym  w szczególności gorączkę, kaszel z dusznościami.

6. W przypadku objawów chorobowych u ucznia, zostanie on odizolowany i będzie przebywał pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora, do momentu przyjazdu rodzica , który zabiera dziecko własnym środkiem transportu.

7. W miarę możliwości planuje się taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie  w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły : różne godziny przerw dla uczniów, zmniejszenie liczby  uczniów przy stolikach podczas spożywania posiłków w stołówce (4 uczniów przy stoliku).

8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały  usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są myte i dezynfekowane po używaniu w danej grupie uczniów.

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

12. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

13. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w odstępach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

14. Podczas przerw i oczekiwania na autobus szkolny przy sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie będą przebywać na świeżym powietrzu pod opieką nauczycieli.

15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

16. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka dbają  o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

17. Przy wejściach do szatni i na każdej kondygnacji umieszczony jest środek do dezynfekcji dłoni wraz z instrukcją.

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie liczby uczniów przekraczającej wyznaczony limit, także w innych salach dydaktycznych. Korzystających ze świetlicy obowiązuje Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej.

19. Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakt personelu kuchennego z uczniami  i nauczycielami; zasady korzystania ze stołówki szkolnej reguluje odrębna procedura.

20. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów kl. I-III odbywają się w ustalonych godzinach  z zachowaniem podwyższonego reżimu sanitarnego.

21.  Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się zgodnie z Regulamin korzystania  z biblioteki szkolnej.

22. Szkoła nie udostępnia źródełek z wodą pitną dla uczniów i pracowników szkoły.

23.  W przypadku konieczności odbycia przez ucznia kwarantanny szkoła będzie prowadzić nauczanie on-line za pomocą komunikatora TEAMS (MS Office 365 A1).

 

UCZNIOWIE

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń :

a) zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura, dreszcze, duszności, ból głowy),

b) który nie miał kontaktu z osobami zakażonymi lub chorymi,

c) którego domownicy są zdrowi, nie przebywają na kwarantannie, w izolacji domowej lub w szpitalu.

2. W drodze do szkoły i podczas powrotu do domu , wchodząc do szkoły, przebywając  w szatni, na korytarzu szkolnym podczas przerw uczniowie zasłaniają nos i usta maseczką.

3.  Podczas zajęć zasłanianie ust i nosa nie obowiązuje, chyba że rodzice ucznia lub sam uczeń zdecyduje, że będzie zakładał maseczkę.

4. Wchodząc do szkoły i wychodząc ze szkoły, uczniowie zachowują przynajmniej 1,5 metrowy dystans i nie tłoczą się  w drzwiach wejściowych do szkoły i do szatni. Nie przytulają się na powitanie do rówieśników ani nauczycieli, nie podają sobie rąk na powitanie.

5. Uczniowie klas: Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb wchodzą wejściem przy szatni.

6. Przed wejściem do szatni, dezynfekują dłonie. Czynność tę nadzoruje wyznaczony pracownik niepedagogiczny, który ma osłonę ust i nosa oraz jednorazowe rękawiczki.

7. W szatni i  uczniowie  zachowują wymagany dystans, minimum 1,5 metra.

8. Odzież wieszają na haczykach (każdy musi mieć zawieszkę przy bluzie, kurtce, płaszczu) , obuwie pozostawiają wyłącznie w workach  (worki takiej wielkości, by obuwie się zmieściło, a nie znajdowało się na podłodze).

9. Po opuszczeniu szatni  uczniowie klas I-III idą do świetlicy szkolnej, przy czym łącznie nie może przebywać w świetlicy więcej niż 25 uczniów.

10. Jeśli liczba uczniów w świetlicy przekracza 25, pozostali uczniowie od godz. 7.25 przebywają na korytarzach na parterze i I piętrze pod opieką nauczycieli dyżurujących.

11. Pamiętają o częstym myciu rąk wodą i mydłem lub dezynfekują dłonie, korzystając  z dostępnego na każdym korytarzu płynu do dezynfekcji .

12. Podczas zajęć zachowują ciszę, mówią tylko w trakcie odpowiedzi lub dyskusji kierowanej przez nauczyciela.

13. Opuszczając salę lekcyjną podczas lekcji (np. wyjście do toalety), wpisują się na dostępną w każdej sali lekcyjnej listę, zapisując imię i nazwisko datę i godzinę wyjścia oraz godzinę powrotu.

14. Uczniowie klas I-III przebywają w swoich salach lekcyjnych – wychodzą na zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne.

15. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki , które mogą znajdować się na stoliku ucznia  w klasie, w jego tornistrze, w szafce. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów do pisania czy podręczników.

16. Uczniowie niekorzystający ze stołówki szkolnej przynoszą sobie własny napój  w butelce/bidonie. Ze względów bezpieczeństwa szkoła nie zapewnia  napoju dla wszystkich uczniów.Spożywanie drugiego śniadania odbywa się z zachowaniem dystansu. Uczniowie nie dzielą się kanapkami i nie piją napojów z jednej butelki czy kubka.

17. Podczas kichania , kaszlu zasłaniają usta , nos maseczką i łokciem, nie dotykają oczu, ust  i nosa.

18. W przypadku złego samopoczucia uczeń natychmiast informuje o tym nauczyciela, wychowawcę, pedagoga  lub inną dorosłą osobę, która niezwłocznie przekazuje informację do sekretariatu. Uczeń zostaje odizolowany od pozostałych uczniów i przebywa w izolatce pod opieką  wyznaczonej osoby. Za zgodą rodzica mierzy mu się temperaturę ciała przy pomocy bezdotykowego termometru dostępnego w sekretariacie i w pokoju nauczycielskim.

19.  Wszyscy uczniowie bezwzględnie stosują się do ustalonych procedur i bieżących poleceń dyrektora szkoły, wychowawcy, nauczycieli , pracowników niepedagogicznych.

 

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZNIÓW

1. Nie wchodzą na teren szkoły, poza szczególnymi sytuacjami (np. odbiór dziecka zgłaszającego złe samopoczucie, mającego objawy infekcji górnych dróg oddechowych). Rodzic oczekuje na odebranie dziecka lub załatwienie sprawy w przedsionku.

2. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania  w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia, korytarz, świetlica, toaleta, autobus szkolny) oraz  w przestrzeni publicznej.

3. Rodzice kontaktują się z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, dyrektorem, sekretariatem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego – szczegółowe formy kontaktu ustali wychowawca na pierwszym zebraniu klasowym.

4. W przypadku sprawy wymagającej wejścia rodzica/prawnego opiekuna do szkoły, należy wcześniej zgłosić sprawę telefonicznie i umówić się na określony dzień i godzinę. 

5. Wchodząc na teren szkoły w umówionym terminie, zachowują ogólne zasady sanitarne (ochrona ust i nosa, dezynfekcja dłoni) i  wpisują się do księgi dostępnej w dyżurce. Rodzic/prawny opiekun nie może mieć  objawów chorobowych.

6. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów na odbiór dziecka ze szkoły po zajęciach oczekują przed szkołą.

7. Niezbędne dokumenty rodzice/prawni opiekunowie mogą pobrać ze szkolnej strony internetowej  i przesłać elektronicznie lub wrzucić do skrzynki  w przedsionku szkoły.

8. W przypadku podejrzenia choroby u dziecka, szkoła  niezwłocznie informuje rodziców  o zaistniałej sytuacji, a rodzic jak najszybciej odbiera dziecko ze szkoły i kontaktuje się  z lekarzem lub Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Zawierciu.

9. Rodzice/ prawni opiekunowie przygotowują w domu odpowiednie stanowisko pracy dla dziecka na wypadek okresowego zawieszenia zajęć i nauczania zdalnego.

10. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia dbają o higienę odzieży zewnętrznej i obuwia zmiennego (zaleca się cotygodniowe pranie odzieży zewnętrznej i obuwia zmiennego).

11. Kontrolują zawartość plecaka swojego dziecka – uczniowie nie mogą przynosić do szkoły niczego, co nie jest potrzebne do zajęć (zabawek, maskotek).

12. Informują wychowawcę, pedagoga, dyrektora lub wicedyrektora szkoły o: chorobie dziecka, chorobie własnej, chorobie członka rodziny, objęciu członka rodziny kwarantanną lub  możliwości kontaktu z osobą zakażoną lub mającą kontakt z osobą zakażoną.

 

NAUCZYCIELE/WYCHOWAWCY

1. Przychodząc do pracy, muszą być zdrowi, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych.

2. Wchodząc do szkoły: zasłaniają usta i nos, dezynfekują dłonie, zachowują przynajmniej 1,5 – metrowy dystans w przestrzeni wspólnej (korytarz, pokój nauczycielski, boisko szkolne, stołówka szkolna, świetlica, sala gimnastyczna, sala lekcyjna).

3. Nie witają się przez podawanie dłoni.

4. Podczas prowadzenia zajęć nauczyciel może stosować osłonę ust i nosa  (przyłbica) oraz jednorazowe rękawiczki, jeśli uzna to za konieczne dla własnego bezpieczeństwa  i bezpieczeństwa uczniów. Zasłania usta i nos, kiedy musi podejść do ucznia bliżej niż 1,5 metra.

5. Zawsze posiadają własne przybory do pisania i podręczniki,  korzystają z komputera dostępnego w danej sali lekcyjnej, który mogą zdezynfekować.

6. Zgłaszają dyrektorowi/wicedyrektorowi : zakażenie członka rodziny, możliwość kontaktu  z osobą zakażoną lub objętą kwarantanną.

7. Wychowawcy na pierwszym zebraniu  ustalają ścieżkę wymiany informacji z rodzicami, zapoznają rodziców  z procedura obowiązującą   w szkole w okresie epidemii.

8. W przypadku konieczności objęcia nauczyciela kwarantanną, ale nie chorującego, zajęcia  z prowadzonego przedmiotu nauczyciel realizuje na odległość zgodnie z ustalonym tygodniowym planem lekcji. Uczniowie pozostają w klasie pod opieką wyznaczonego nauczyciela.

9. Niezwłocznie informują sekretariat o zaobserwowanych objawach chorobowych u ucznia  oraz powiadamiają rodziców.

10. Otwierają okna w salach lekcyjnych w celu ich wietrzenia. Uczniowie nie mogą otwierać okien.

11. W miarę możliwości mogą prowadzić zajęcia na świeżym powietrzu przy odpowiedniej pogodzie.

12. Wychowawcy klas IA i IB lub nauczyciel rozpoczynający pierwszą lekcję odbierają uczniów ze świetlicy przed rozpoczęciem zajęć. Po zakończonych zajęciach odprowadzają uczniów do szatni lub do świetlicy szkolnej.

13. Wychowawcy klas I-III ustalają między sobą godziny przerw międzylekcyjnych w danym dniu tak, aby w przestrzeni wspólnej korytarza przebywała jak najmniejsza liczba uczniów.

14. Nauczyciele/ wychowawcy klas na bieżąco monitorują zachowanie uczniów  i przypominają im  o zasadach obowiązujących w okresie pandemii.

15. Poranne dyżury nauczycieli rozpoczynają się od godziny 7.25 na parterze i na I piętrze.

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

1.  Do pracy przychodzą wyłącznie zdrowi pracownicy. W przypadku objawów choroby zostają odsunięci od pracy i telefonicznie kontaktują się z lekarzem rodzinnym.

2. Podczas wykonywania obowiązków zachowują podwyższony reżim sanitarny: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe, odzież ochronna, dystans między osobami – minimum 1,5 metra.

3. Do niezbędnego minimum ograniczają kontakt z uczniami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły.

4. Niezwłocznie informują dyrektora szkoły o możliwości kontaktu z osobą zakażoną lub  o przebywaniu na kwarantannie członka rodziny lub osoby znajomej.

5. Informują dyrektora szkoły o zauważeniu objawów chorobowych u ucznia.

6. Wyznaczeni pracownicy nadzorują wchodzenie uczniów do szkoły przy ustalonych wejściach, zwracając uwagę na zachowanie odległości minimum 1,5 metra  między uczniami, osłonę ust i nosa, dezynfekcję rąk.

7. Na bieżąco dezynfekują powierzchnie dotykowe i powierzchnie płaskie (klamki, drzwi, blaty, podłogi w salach i na korytarzach, wyłączniki prądu, ), systematycznie opróżniają kosze na śmieci, codziennie zmywają podłogi w salach lekcyjnych, w sali gimnastycznej i na korytarzach.

8. Utrzymują czystość w toaletach i na bieżąco uzupełniają środki higieniczne (ręczniki, płyny dezynfekujące, mydło, papier toaletowy) oraz kontrolują stan sprawności dozowników.

9. Dbają o własną higienę.

 

PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU POTWIERDZENIA  ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM UCZNIA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY

1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych dodatnim wynikiem testu oraz przeprowadza  w szkole wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły.

2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.

3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym uczniem lub pracownikiem uznaje się:

 • przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,
 • pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,
 • praca w bliskiej odległości,
 • prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,
 • przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osobą zakażoną.
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
 • płeć,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • informacje o aktualnym miejscu pobytu,
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej.

4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z powiatowym  inspektorem sanitarnym przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.

5. Sekretarka szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
 • płeć,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • informacje o aktualnym miejscu pobytu,
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej.

6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.

7. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu      i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala 

8. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę       i w związku z tym nie podejmie pracy.

9. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

10. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:

 • pracownik może wrócić do pracy,
 • dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.

11. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie mieli bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach.

12. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują, nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

13. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:

    1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,

     2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie.

14. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję         o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

15. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.

16. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

 

PROCEDURA KONTAKTU Z RODZICAMI W PRZYPADKU POGARSZAJĄCEGO SIĘ STANU ZDROWIA UCZNIA

 

 1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia. 
 2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania od ucznia informacji  o złym samopoczuciu nauczyciel ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, za zgodą rodziców, można dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
 4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia, korzystając  z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji - przesyła wiadomość na podany adres  e-mail lub dzwoni pod wskazany numer telefonu.
 5. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość e-mail zobowiązani są do systematycznego przeglądania poczty.
 6. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko jak to możliwe.
 7. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem rodzice powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza. 
 8. W przypadku objawów właściwych dla zakażenia koronawirusem rodzice bezzwłocznie kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, powiadamiając o występujących  u dziecka objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu zarekomenduje dalszy sposób postępowania.
 9. Jeśli stan zdrowia ucznia pogarsza się, dyrektor szkoły sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  jeszcze przed przyjazdem rodziców.
 10. Jeśli to możliwe, natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

 

PROCEDURA ODBIERANIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY  W OKRESIE ZAGROŻENIA COWID - 19

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do szkoły w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak i nauczyciele.
 2. Rodzice zobowiązani są na bieżąco kontrolować stan zdrowia dziecka i wysyłać do szkoły  zdrowe dziecko.
 3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli lekarz potwierdzi zakończenie leczenia.
 4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowania dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie ,w porozumieniu z nim, podejmuje dalsze kroki profilaktyczne.
 6. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 7. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice.Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
 8. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko ze szkoły musi być zdrowa oraz posiadać osłonę ust i nosa , przebywając we wspólnej przestrzeni przed szkołą
 9. Pracownik obsługi (woźna) monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły i wskazuje wchodzącym obszar, w którym mogą przebywać.
 10. Dziecko w czasie epidemii powinna przyprowadzać i odbierać ze szkoły stale jedna i zawsze ta sama osoba, wskazana przez rodziców. 
 11. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków lub innych osób powyżej 60 roku życia.
 12. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły bezwzględnie stosują się do  ustalonych reguł przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych.
 13. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze szkoły unikają skupiania się w grupy  i zapobiegają tworzeniu skupisk przez dzieci.
 14. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem szkoły.
 15. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione przyprowadzają dziecko do szkoły przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć, umożliwiającym przebranie się w szatni. Po rozpoczęciu zajęć szatnie są zamknięte i zdezynfekowane.
 16. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły przekazują je osobiście pod opiekę dyżurującego nauczyciela, bez wchodzenia z dzieckiem do szatni lub klasy.
 17. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada wyznaczony pracownik niepedagogiczny i nauczyciel dyżurujący.
 18. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji.
 19. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka ze szkoły powinny być wykonywane sprawnie i szybko. Przebywanie osób trzecich w szkole ogranicza się do niezbędnego minimum.
 20. Osoby wchodzące do szkoły, w tym rodzice nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 21. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu szkoły, może w nim przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostałe osoby oczekują na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. Pracownik sekretariatu przy kontaktach z rodzicami/innymi osobami zasłania usta i nos.
 22. Osoby odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są opuścić jej teren niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem.

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialni są nauczyciele dyżurujący w świetlicy.
 2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem obowiązują 3 grupy.
 3. Uczniowie posiłki w małych grupach, maksymalnie 4 uczniów przy stoliku.
 4. Podczas przechodzenia do jadalni nie mogą  się mijać.
 5. Nauczyciel może wyjść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że:

            1)      poprzednia grupa opuściła stołówkę,

            2)      pracownik obsługi dokonał dezynfekcji  blatów stołów, siedzisk i poręczy krzeseł,

            3)      pomieszczenie zostało wywietrzone.

 1. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest przypomnieć i dopilnować, by uczniowie dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.
 2. Uczniowie wchodzą do stołówki jeden za drugim, w odległości 1,5 metra i spokojnie zajmują  wyznaczone miejsca przy stolikach.
 3. Po posiłek uczniowie podchodzą jeden za drugim  bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania posiłków, zachowując 1,5 odległości między sobą.
 4. Nad zachowaniem porządku i zachowaniem dystansu między uczniami w stołówce czuwa nauczyciel pełniący dyżur.
 5. Posiłki wydają uczniom pracownice kuchni zaopatrzone  w jednorazowe rękawiczki  i maseczkę.
 6. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 600C   z dodatkiem detergentu.
 7. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracowników kuchni  o wyjściu grupy ze stołówki.
 8. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przygotowując stołówkę na wejście kolejnej grupy.
 9. Na stolikach nie ustawia się przyborników na sztućce ani żadnych przypraw, kwiatów, serwetek.
 10. Sztućce uczeń pobiera przy okienku od kucharki.
 11. Po posiłku uczniowie pojedynczo odnoszą naczynia do okienka.

 

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Kuchnia szkolna zobowiązana jest do przygotowywania posiłków dla uczniów   w warunkach higienicznych wymaganych przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodnie z zasadami higieny produkcji żywności  i bezpieczeństwa zdrowotnego, obowiązujących w zakładach zbiorowego żywienia zamkniętego.
 2. W kuchni pracują wyłącznie osoby zdrowe. Pracownicy z objawami chorobowymi ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel) nie przychodzą do pracy, a jeśli wejdą do szkoły, zostaną odsunięte
 3. Pracownicy kuchni nie powinni kontaktować się z uczniami oraz nauczycielami prowadzącymi z nimi zajęcia.
 4. Pracownicy kuchni zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, czepki i  fartuchy ochronne.
 5. Pracownicy kuchni powinni stosować środki ochrony oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.
 6. W kuchni powinien znajdować się specjalnie zamykany i opisany kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 7. Personel kuchenny zobowiązany jest często i dokładnie myć i dezynfekować ręce:

            1)      przed rozpoczęciem pracy,

            2)      przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

            3)      po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

            4)      po zajmowaniu się odpadami,

            5)      po zakończeniu procedur czyszczenia i dezynfekcji,

            6)      po skorzystaniu z toalety,

            7)      po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

            8)      po jedzeniu i piciu,

            9)      po kontakcie z telefonem lub pieniędzmi.

 1. W całym procesie produkcji posiłków i potraw pod ścisłą kontrolą powinny być wszystkie etapy, czynności lub miejsca, w których mogą wystąpić potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
 2. Podczas przygotowywania posiłków należy rygorystycznie przestrzegać dobrych praktyk higienicznych, takich jak mycie rąk, dokładne gotowanie (obróbka cieplna trwająca co najmniej 30 minut w temperaturze 60º C zabija wirusa), zachowanie najwyższej ostrożnościw obchodzeniu się z surowym mięsem, mlekiem lub innymi produktami surowymi, aby uniknąć potencjalnego zanieczyszczenia krzyżowego między gotowaną i niegotowaną żywnością.
 3. W celu zabezpieczenia pracowników kuchni stanowiska pracy zostają rozmieszczone w bezpiecznej odległości od siebie.
 4. Kuchnia zostaje wyposażona w płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 5. Pracownicy kuchni powinni codziennie dokładnie i systematycznie myć i dezynfekować stanowiska pracy, podłogi, ściany, powierzchnie blatów kuchennych pozostających w kontakcie z żywnością, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe i sztućce.Wielorazowe naczynia i sztućce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C. lub wyparzane.
 6. Kontakt z osobami z zewnątrz zaopatrującymi kuchnię w produkty powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: dystans, maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 7. Produkty dostarczane do kuchni muszą pochodzić ze sprawdzonego i udokumentowanego źródła.
 8. Należy kontrolować terminy przydatności produktów do spożycia i stan opakowań dostarczanej żywności.
 9. Produkty w opakowaniach przed złożeniem do magazynu muszą być dezynfekowane.
 10. Poszczególne rodzaje żywności w pomieszczeniach magazynowych i urządzeniach chłodniczych powinny podlegać odpowiedniej segregacji.